Inloggen
kinderopvang
Ouders Medewerkers
Inloggen
gastouderbureau
Gegevens
tot 1 juli
Ouders Gastouders
Gegevens
vanaf 1 juli
Ouders Gastouders

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij jullie persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met jullie persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Kinderopvang Bambi BV (KvK 52537099)

Peuteropvang Bambi BV ( KvK 67073301)

Gastouderbureau Bambi Vof ( KvK 52586200)

Postbus 48, 7120 AA Aalten,0543-473288

 info@kinderopvangbambi.nl / info@gastouderbureaubambi.nl

www.kinderopvangbambi.nl / www.gastouderbureaubambi.nl

 

Omdat Kinderopvang Bambi BV (KvK 52537099), Gastouderbureau Bambi Vof (KvK 52586200) en Peuteropvang Bambi BV (KvK 67073301) nauw met elkaar samenwerken om een zo goed mogelijke dienstverlening te kunnen realiseren, geldt ons privacybeleid en deze verklaring voor alle drie de geledingen en kunnen gegevens om redenen die hier aan ten grondslag liggen aan elkaar uitgewisseld worden.

 

Het gebruik van persoonsgegevens door Bambi

Bambi verkrijgt persoonsgegevens van jezelf en je kind(eren), bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en via het inschrijfformulier en contract.

 

Persoonsgegevens

We verwerken de volgende categorieën van gegevens via onze website:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën van gegevens via inschrijfformulieren, e-mail of telefoon:

 • NAW-gegevens*
 • Contactgegevens
 • Geboortedatum en –plaats*
 • Geslacht*
 • Burgerservicenummer*
 • Foto’s van je kind
 • Gegevens betreffende je werkgever (met name contactgegevens)
 • Gespreksverslagen/observatieverslagen
 • Observatiegegevens van je kind
 • Salarisgegevens (tbv de subsidieregeling bij peuteropvang) van jou en je toeslagpartner

* Deze categorie gegevens worden zowel van jezelf, je toeslagpartner als van je kind(eren) verwerkt.

Doeleinden

De persoonsgegevens die we verwerken via onze website worden gebruikt voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Om de met jou gesloten overeenkomst na te komen;
 • Aan eventuele wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

De overige persoonsgegevens verwerken we voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het klantenbestand;
 • Aanleggen van een kind dossier;
 • Informeren over ontwikkelingen binnen onze organisatie;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van kinderopvang op maat;
 • Het aanbieden van peuteropvang;
 • Aanbieden van gepersonaliseerde foto’s aan ouders;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het doen van een goede overdracht naar basisscholen en andere BSO’s;
 • Het voeren van oudergesprekken;
 • Het monitoren van de ontwikkeling van je kind (intensiever bij kinderen met een VVE indicatie).

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jullie, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat we hier gerechtvaardigde belangen bij hebben. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo goed en efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van benodigde toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kunnen we persoonsgegevens uitwisselen met derden. Deze derden mogen je persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.  Met hen is een verwerkersovereenkomst opgesteld. Denk hierbij aan scholing van kinderEHBO.

Daarnaast wisselen wij informatie uit met derden om kinderopvang op maat te bieden. In het kader van optimale dienstverlening wisselen wij gegevens uit met de volgende instanties:
– Consultatiebureau: overleg over kinderen met een VVE-indicatie of kinderen waar van één of beiden kanten overleg voor gevraagd wordt.
– Basisscholen en indien aangegeven de BSO; i.v.m. overdracht als je kind vier jaar wordt.

– De basisschool waar we gevestigd zijn; wanneer er in het belang van de juiste dienstverlening zaken zijn die gedeeld moeten worden. (denk bijv. aan overdracht van een leerling naar de BSO, als er die dag tijdens de lesuren wat gebeurd is.)

– Veilig Thuis; wanneer de situatie dit nodig acht.

Tot slot kunnen je persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer we aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Kinderopvang Bambi zal je gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

 

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

We zullen je persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die wij in deze privacyverklaring hebben genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat we ons moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij je gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang Daarom hebben we passende beveiligingsmaatregelen genomen. Deze zijn verwerkt in ons privacy beleid.

 

Profilering

Wij gebruiken de gegevens uit ons klantenbestand om gepersonaliseerde nieuwsbrieven (gericht op de soort opvang of locatie/organisatie) en informatie te verstrekken.

Jouw websitebezoek

Op de website van Kinderopvang Bambi, PeuterPlus Bambi, Gastouderbureau Bambi en BSO Bambi worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van gedrag van de bezoekers op de website. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en aan te laten sluiten bij de behoeftes van de bezoekers. Deze informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Kinderopvang Bambi maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt geanonimiseerd, om zo de privacy te waarborgen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen een maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken deze gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je ons verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kunt je sturen naar:

Kinderopvang Bambi
Postbus 48
7120 AA Aalten

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Kinderopvang Bambi, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (088-1805250).

 Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is gemaakt op 16 mei 2018. Wij kunnen deze privacy verklaring aanpassen.

Bereikbaarheid
www.kinderopvangbambi.nl is een website van Bambi. Je kunt ons bereiken middels onderstaande gegevens:

Postadres:
Kinderopvang Bambi
Postbus 48
7120 AA Aalten

Telefoonnummer: 0543-473288
E-mail: info@kinderopvangbambi.nl